Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bakkerij Stam v.o.f.
Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Stam v.o.f. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Stam v.o.f. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Stam v.o.f. zijn vrijblijvend. Bakkerij Stam v.o.f. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Stam v.o.f. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Stam v.o.f. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
Bezorgkosten
Bakkerij Stam v.o.f. bezorgt alleen in Alblasserdam, Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland voor bestellingen. De bezorgkosten zijn in de genoemde plaatsen € 2,25. De bestelling wordt dagelijks tussen 8.30 uur en 10.00 uur bezorgd.
Vervoer en distributie
Bakkerij Stam v.o.f. zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Bakkerij Stam v.o.f. gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Bakkerij Stam v.o.f.. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.Verzenden per post: Wij willen u er op vriendelijk attenderen dat Post-verzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Bakkerij Stam v.o.f. aan haar producten stelt. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan (TNT) Post-verzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van u als klant . Bakkerij Stam v.o.f. kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebaksproducten e.d. zijn uiteraard in zijn geheel niet geschikt voor( TNT) Post-verzending.
Leveringen
Bakkerij Stam v.o.f. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Stam v.o.f. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Stam v.o.f. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze filialen, of via iDeal direct bij levering, aan de bezorger.
Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Stam v.o.f. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij Stam v.o.f. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Bakkerij Stam v.o.f. draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakkerij Stam v.o.f. geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot twee dagen na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.
Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Stam v.o.f. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij Stam v.o.f. opgave doet van een adres is Bakkerij Stam v.o.f. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij Stam v.o.f.
Aansprakelijkheid
Bakkerij Stam v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Stam v.o.f. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Stam v.o.f. komen. Bakkerij Stam v.o.f. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Stam v.o.f. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Stam v.o.f. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Stam v.o.f., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Stam v.o.f.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Stam v.o.f. uitgesloten. Bakkerij Stam v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakkerij Stam v.o.f., zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.
Diversen
De klant van Bakkerij Stam v.o.f. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Stam v.o.f. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Stam v.o.f. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Stam v.o.f. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Stam v.o.f. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Stam v.o.f. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Rechten
Alle contacten en transacties met Bakkerij Stam v.o.f. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Stam v.o.f.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Stam v.o.f. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Stam v.o.f.
Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Stam v.o.f. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten direct bij (af)levering bij Bakkerij Stam v.o.f. te worden gemeld, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken.

Bakkerij Stam vof
Lekdijk 444
2957 VD NIEUW-LEKKERLAND
[T] 0184 - 682 515
[W] http://www.bakkerij-stam.nl
[E] info@bakkerij-stam.nl
[KvK] 23029798
[BTW nr.] NL 805320751 B01

Bakkerij Stam
Klipperstraat 12A 2597 EM
NIEUW LEKKERLAND Heeft u vragen?
Bel 0184 68 2515 of stuur ons een e-mail of bericht.

Openingstijden:
 • Maandag:
 • Dinsdag:
 • Woensdag:
 • Donderdag:
 • Vrijdag:
 • Zaterdag:
 • Zondag:
 • Gesloten
 • 08:30-17:00
 • 08:30-17:00
 • 08:30-17:00
 • 08:30-17:00
 • 08:00-16:00
 • Gesloten

Uiterste besteltijd
U kunt vandaag tot 19:00 uur voor morgen bestellen

Veilig betalen
iDeal